Privacybeleid

PRIVACY EN GEGEVENS BESCHERMING BELEID

In het kader van de relatie van het verrichten van diensten in het kader van de organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonsgegevens (hierna LOPD), koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, waarin de verordeningen betreffende de ontwikkeling van hetzelfde, evenals in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, die richtlijn intrekt 95/46 / EG (hierna RGPD) en Wet 34/2002 van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI-CE genoemd), garandeert LEADMEE S.L. de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, van welke aard ook geleverd door onze klanten, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Het gegevensbeschermingsbeleid van LEADMEE S.L. berust op het principe van proactieve verantwoordelijkheid, volgens hetwelk de verantwoordelijke voor de behandeling verantwoordelijk is voor de naleving van het regelgevings- en jurisprudentiële kader, in staat om het aan de overeenkomstige controleautoriteiten te demonstreren.

De verstrekte gegevens worden behandeld volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de RGPD, in die zin dat LEADMEE S.L. de wettelijk vereiste beschermingsniveaus heeft toegepast en alle technische maatregelen heeft geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde toegang te voorkomen door derden. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

Evenzo informeren wij u dat, met de aanvaarding van dit privacybeleid, u instemt met de verwerking van uw gegevens door LEADMEE S.L. de overdracht van uw gegevens aan de volgende entiteiten om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, met CIF: A60917978.

VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING: WIE ZIJN WIJ?

Denominatie: LEADMEE S.L.
CIF: B67184036
Adres: Ctra de Vilassar de Mar a Argentona, km 1.45, 8349. Cabrera de Mar, BARCELONA
E-mail: moc.eemdael@ofni
Wij zijn een bedrijf geregistreerd in het Mercantile Registry van Barcelona; Volume 46341, Folio 155, Blad B 516972; Registratie met CIF: B67184036;

DOEL VAN DE BEHANDELING: WAT ZULLEN WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN?

Alle gegevens die door onze klanten en / of bezoekers op LEADMEE S.L. of aan haar personeel worden verstrekt, zullen worden opgenomen in het register van activiteiten voor de verwerking van persoonlijke gegevens, gecreëerd en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van LEADMEE S.L., en het is van essentieel belang om de diensten aangevraagd door gebruikers, of om eventuele twijfels of vragen van onze bezoekers op te lossen. Ons beleid is niet om profielen te maken over de gebruikers van onze services.

LEGITIMITEIT VAN BEHANDELING: WAAROM HEBBEN WE UW GEGEVENS NODIG?

 • a) Contractuele relatie: deze is van toepassing wanneer u een van onze producten koopt of een van onze services inhuurt.
 • b) legitiem belang: voor het bijwonen van vragen en klachten die we in behandeling nemen en om het incasseren van verschuldigde bedragen te beheren.
 • c) Uw toestemming: als u een gebruiker van onze website bent door het vakje op het contactformulier aan te vinken, geeft u ons toestemming om u de nodige berichten te sturen om op de vraag of om informatie te antwoorden.

ONTVANGERS: MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden, behalve voor die openbare of privé-entiteiten waaraan wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te verstrekken als gevolg van de naleving van enige wet. Om een voorbeeld te geven, de belastingwet verplicht om de belastingdienst bepaalde informatie te verstrekken over economische operaties die een bepaald bedrag overschrijden.

In het geval dat we, ongeacht de bovengenoemde aannames, uw persoonlijke informatie aan andere entiteiten moeten verstrekken, zullen we uw toestemming vooraf aanvragen door middel van duidelijke opties waarmee u in dit verband kunt beslissen.

COMMUNICATIE: WAAR KUNNEN WE UW GEGEVENS VERZENDEN?

We zullen geen internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens doen voor een van de aangegeven doelen.

BEHOUD: HOE LANG ZULLEN WE UW GEGEVENS BEWAREN?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Bij het bepalen van de juiste conserveringsperiode onderzoeken we de risico's die aan de behandeling zijn verbonden, evenals onze contractuele, wettelijke en regelgevende verplichtingen, het interne beleid voor gegevensbescherming en onze legitieme zakelijke belangen beschreven in dit privacybeleid en ons cookiebeleid.

In deze zin bewaart, LEADMEE S.L. de persoonlijke gegevens zodra de relatie met u naar behoren is geblokkeerd, gedurende de verjaringstermijn van de acties die kunnen voortvloeien uit de relatie die met de betrokken partij wordt onderhouden.

Eenmaal geblokkeerd zijn uw gegevens ontoegankelijk voor LEADMEE S.L., en worden niet behandeld, behalve om deze beschikbaar te maken voor openbare besturen, rechters en rechtbanken, ter attentie van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandelingen, evenals voor de uitoefening en verdediging van claims bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.

VEILIGHEID: HOE GAAT WE UW GEGEVENS BESCHERMEN?

We doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wordt verwerkt in onze systemen te behouden. We handhaven strikte beveiligingsniveaus om de persoonsgegevens die we verwerken te beschermen tegen onopzettelijke verliezen en ongeoorloofde toegangen, behandelingen of onthullingen, rekening houdend met de staat van de technologie, de aard en de risico's waaraan de gegevens worden blootgesteld. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat u maakt van de gegevens (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord) die u op onze website gebruikt. Onze medewerkers volgen strikte privacyregels en in het geval dat we derden inhuren om ondersteunende diensten te verlenen, moeten we hen dezelfde regels volgen en ons toelaten deze te controleren om na te gaan of ze aan de regels voldoen.

RECHTEN VAN SUS: WELK RECHTEN KAN U ALS GEÏNTERESSEERD UITOEFENEN?

We informeren u dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

 1. Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, om te weten welke worden behandeld en de behandelingshandelingen die met hen worden uitgevoerd;
 2. Recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens te corrigeren;
 3. Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer dit mogelijk is (bijvoorbeeld door wettelijke verplichting);
 4. Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer de juistheid, wettigheid of noodzaak van de verwerking van de gegevens twijfelachtig is, in welk geval wij ze kunnen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
 5. Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om de vermelde gegevens te behandelen onze legitieme belangen zijn. LEADMEE S.L. zal stoppen met het behandelen van uw gegevens tenzij deze een rechtmatig belang heeft of noodzakelijk is voor de verdediging van claims.
 6. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, wanneer de wettelijke basis die ons in staat stelt om het te verwerken het bestaan is van een contractuele relatie of uw toestemming.
 7. Recht om de toestemming voor LEADMEE S.L. in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het gratis en op elk moment doen door contact met ons op te nemen op het adres Ctra de Vilassar de Mar a Argentona, km 1.45, 8349. Cabrera de Mar, BARCELONA, een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

BESCHERMING VAN RECHTEN: WAAR KAN JE EEN CLAIM INDIENEN?

Als u begrijpt dat uw rechten zijn genegeerd door onze entiteit, kunt u een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming, op een van de volgende manieren:

 • .- Elektronisch kantoor: https://www.aepd.es/
 • .- Postcode: Spaans agentschap voor gegevensbescherming, C / Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • .- Telefoon: 901.100.099 y 912.663.517

Het indienen van een claim bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming brengt geen kosten met zich mee en de hulp van een advocaat of advocaat is niet noodzakelijk.

UPDATES: WELKE WIJZIGINGEN KAN DIT PRIVACYBELEID HEBBEN?

LEADMEE S.L. behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan wettelijke of jurisprudentiële veranderingen die de naleving hiervan kunnen beïnvloeden.

Om de naleving van de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, heeft, LEADMEE S.L. advies- en adviesdiensten ontvangen van clickDatos.

COOKIESBELEID

Op de website www.leadmee.com (hierna de Website) gebruiken we cookies om de relatie van bezoekers met onze inhoud te vergemakkelijken en om ons in staat te stellen statistieken te verzamelen over de bezoekers die we ontvangen.

We informeren u dat we cookies kunnen gebruiken om uw browsen door de Website te vergemakkelijken, u te onderscheiden van andere gebruikers, een betere gebruikerservaring te bieden en problemen te identificeren om onze Website te verbeteren. Als u uw toestemming geeft, zullen wij ook cookies gebruiken die ons in staat stellen om meer informatie te verkrijgen over uw voorkeuren en onze website aan te passen in overeenstemming met uw individuele interesses.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen in de browser die door elke bezoeker van onze website wordt gebruikt, zodat de server het bezoek van die gebruiker later kan onthouden wanneer we terugkomen om toegang te krijgen tot onze inhoud. Deze informatie onthult uw identiteit of persoonlijke gegevens of toegang tot de inhoud die op uw pc is opgeslagen niet, maar het stelt ons systeem wel in staat u te identificeren als een specifieke gebruiker die eerder het web heeft bezocht, bepaalde pagina's heeft bekeken, enzovoort. en stelt ons ook in staat om uw persoonlijke voorkeuren en technische informatie, zoals gemaakte bezoeken of specifieke pagina's die u bezoekt, op te slaan.

In overeenstemming met Richtlijn 2009/136 / EG, ontwikkeld in onze volgorde door de tweede paragraaf van artikel 22 van de Wet van diensten van de informatiemaatschappij, volgens de richtlijnen van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, informeren wij u in detail over het gebruik dat op onze website wordt gemaakt.

Het doel van deze cookie is om u duidelijk en nauwkeurig te informeren over de cookies die op onze Website worden gebruikt (het "Cookiebeleid"). Met betrekking tot cookies van derden, dat wil zeggen die vreemd zijn aan onze website, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en waarachtigheid van het privacybeleid dat zij bevatten, dus de informatie die wij aanbieden is altijd met verwijzing naar de bron.

Vervolgens wordt een classificatie van cookies gemaakt volgens een reeks categorieën. Houd er echter rekening mee dat dezelfde cookie in meer dan één categorie kan worden opgenomen.

SOORTEN COOKIES

- Eigen cookies: zijn cookies die worden verzonden naar de eindapparatuur van de gebruiker vanaf een computer of domein dat wordt beheerd door de redacteur zelf en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verstrekt.

- Externe cookies: cookies die worden verzonden naar de eindapparatuur van de gebruiker vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de gegevens verwerkt.

- Sessiecookies: dit zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt.

- Persistente cookies: dit zijn een soort cookies waarin de gegevens worden opgeslagen in de terminal en kunnen worden geopend en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie, die kan variëren van een paar minuten tot meerdere jaren.

- - Technische cookies: zijn cookies die de gebruiker toestaan ​​te navigeren door een webpagina, platform of applicatie en het gebruik van verschillende opties of diensten die er in bestaan, bijvoorbeeld verkeers- en datacommunicatie regelen, de sessie identificeren, toegang krijgen tot beperkte delen, onthoud de elementen waaruit een bestelling bestaat, voer het aankoopproces van een bestelling uit, maak de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, gebruik beveiligingselementen tijdens navigatie, bewaar inhoud voor verspreiding van video's of geluid of deel inhoud via sociale netwerken.

- Personalisatiecookies: zijn cookies waarmee de gebruiker toegang heeft tot de service met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee de gebruiker toegang tot de service krijgt, de regionale configuratie vanwaar het toegang heeft tot de dienst, enz.

- Analyse-cookies: zijn diegene die de persoon die daarvoor verantwoordelijk is in staat stellen om het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij zijn gekoppeld te monitoren en te analyseren. De via dit soort cookies verzamelde informatie wordt gebruikt bij het meten van de activiteit van de websites, applicatie of platform en voor het opstellen van navigatieprofielen van de gebruikers van genoemde sites, applicaties en platforms, om verbeteringen in functie van de analyse van de gebruiksgegevens die de gebruikers van de dienst maken.

Met betrekking tot de verwerking van gegevens die via de analysecookies zijn verzameld, is het onwaarschijnlijk dat ze een risico voor de privacy van gebruikers vormen, hoewel ze niet zijn vrijgesteld van de plicht om geïnformeerde toestemming te verkrijgen voor het gebruik ervan, op voorwaarde dat ze First-party cookies zijn, die behandel geaggregeerde gegevens met een strikt statistisch doel, dat informatie verschaft over hun gebruik en de mogelijkheid bevat dat gebruikers hun weigering op het gebruik ervan uiten.

- Advertentiecookies: zijn die die het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de advertentieruimten die, indien van toepassing, de redacteur hebben opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de aangevraagde dienst wordt aangeboden op basis van criteria zoals als de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden weergegeven.

- Gedragsreclame-cookies: zijn cookies die het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de adverteerruimten die, indien van toepassing, de editor hebben opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers dat is verkregen door het continu observeren van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om advertenties op basis van hetzelfde weer te geven.

Momenteel zijn de meeste browsers standaard geconfigureerd om de installatie van advertentiecookies of derden op uw computer te blokkeren. De gebruiker kan de beperkingen van de oorsprong uitbreiden, het invoeren van elk type cookie verhinderen, of deze beperkingen elimineren, de invoer van elk type cookie accepteren. Als u geïnteresseerd bent in het accepteren van advertenties of cookies van derden, kunt u uw browser voor dit doel configureren.

De acceptatie door de gebruiker, te klikken op de ACCEPT-knop in de eerste informatie over cookies, houdt in dat hij uitdrukkelijk instemt met de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik ervan, zijn rechten kan uitoefenen en zijn toestemming op elk moment kan intrekken, door een verzoek aan LEADMEE S.L..

Hieronder informeren wij u in detail over alle cookies die kunnen worden geïnstalleerd vanaf onze website. Afhankelijk van uw navigatie, de configuratie van uw browser en de acceptatie of afwijzing ervan, kunt u alle of slechts enkele ervan installeren.

Cookie Name
Doel
Meer Informatie
String Chain
Sessie Cookie
Vervalt aan het einde van de browsesessie, verplichte Cookie
joomsef_lang
Taal Cookie
Eigen cookie, lange termijn cookie, verplichte cookie
cookieconsent_status
Privacy beleid toestemming Cookie
Eigen cookie, cookie op lange termijn, alleen bij het accepteren van cookies
_ga
Google Analytics (Web Analytics Cookie)
Cookie van derden, lange termijn-cookie, alleen bij het accepteren van cookies
_gid
Google Analytics (Web Analytics Cookie)
Cookie van derden, lange termijn-cookie, alleen bij het accepteren van cookies
_gat_gtag_UA_120506698_1
Google Analytics (Web Analytics Cookie)
Cookie van derden, lange termijn-cookie, alleen bij het accepteren van cookies
doubleclic.net
Advertentiecookie van YouTube
Cookie van derden, YouTube, alleen bij het accepteren van cookies
youtube.com
Verschillende cookies van YouTube (4)
Cookie van derden, YouTube, alleen bij het accepteren van cookies

We kunnen het cookiebeleid van onze website bijwerken, dus we raden u aan om dit beleid te lezen elke keer dat u onze website bezoekt om voldoende te worden geïnformeerd over hoe en waarom we cookies gebruiken.

Het doel van cookies is om de gebruiker sneller toegang te geven tot de geselecteerde services.

Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen in uw browser of als u liever informatie ontvangt telkens wanneer een cookie wordt gevraagd om te worden geïnstalleerd, kunt u uw browse-opties configureren:

 • - Cookies worden altijd geweigerd;
 • - De browser vraagt of de gebruiker elke cookie wil installeren;
 • - Cookies worden altijd geaccepteerd;

Uw browser kan ook de mogelijkheid bevatten om in detail de cookies te selecteren die u op uw computer wilt installeren. In het bijzonder kan de gebruiker gewoonlijk een van de volgende opties accepteren:

 • - Cookies van bepaalde domeinen afwijzen;
 • - Cookies van derden afwijzen;
 • - Accepteer cookies als niet-persistent (ze worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten);
 • - Sta de server toe om cookies voor een ander domein te maken.

Om de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toe te staan, te kennen, te blokkeren of te elimineren, kunt u dit doen door de browseropties te configureren die op uw computer zijn geïnstalleerd.

U kunt informatie vinden over het configureren van de meest gebruikte browsers op de volgende locaties:

 1. Internet Explorer: Extra -> Internetopties -> Privacy -> Instellingen. Voor meer informatie kunt u Microsoft-ondersteuning raadplegen.
 2. Firefox: Extra -> Opties -> Privacy -> Geschiedenis -> Aangepaste instellingen. Voor meer informatie, kunt u Mozilla-ondersteuning controleren.
 3. Chrome: Instellingen -> Geavanceerde opties weergeven -> Privacy -> Instellingen voor inhoud. Voor meer informatie, kun je de Google-ondersteuning raadplegen.
 4. Safari: Voorkeuren -> Beveiliging. Voor meer informatie kunt u Apple-ondersteuning raadplegen.